Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562”

วันที่ 17 – 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 กองคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562” ณ เขาค้อไฮแลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อถ่ายทอดความรู้ และแนวทางในการปฎิบัติงานด้านงบประมาณการเงินและพัสดุ ให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน และผู้สนใจได้มีความรู้ความเข้าใจตรงกัน สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Facebook comment