Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นางขนิษฐา โกวิทยากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตร เกษตรกรรมยั่งยืน นำสู่การพึงพาตนเอง และพึ่งพากันเอง"

โดยความร่วมมือกับสำนักบริการวิชาการ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช ผอ.สำนักบริการวิชาการ มอบหมายให้ อาจารย์สราวุฒิ ดาแก้ว รองผอ.สำนักฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและจัดการน้ำ เพื่อใช้ในการปลูกพืชทางเศรษฐกิจ ในพื้นที่ ที่ขาดแคลนน้ำ หรือ ในช่วงฤดูแล้ง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบน้ำหยด ให้กับกลุ่มเกษตรกร ณ ไร่แสนดี บ้านหนองยาง ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรนำความรู้ไปพัฒนา ต่อยอด สามารถพึ่งพาตนเองได้ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป


Facebook comment