Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การประชุมเสวนาเรื่องแนวทางการใช้สื่อพื้นบ้านในการดูแลสุขภาวะผู้สูงวัย

การประชุมเสวนาเรื่องแนวทางการใช้สื่อพื้นบ้านในการดูแลสุขภาวะผู้สูงวัย ณ วัดขุนพรหมดำริ (วัดบ้านอุปราช) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม   จัดโครงการประชุมวิชาการ การใช้สื่อพื้นบ้านในการดูแลผู้สูงวัย   เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวมและใช้เป็นเวทีเครือข่ายการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่วัดขุนพรหมดำริ ตำบลท่าสองคอน  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลมาศ ปฐมวณิชกุล  อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  เป็นประธานเปิดโครงการประชุมวิชาการ การใช้สื่อพื้นบ้านในการดูแลผู้สูงวัย โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีกลุ่มผู้สูงอายุ จาก 7 อำเภอ เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย  อำเภอเมืองมหาสารคาม อำเภอแกดำ อำเภอนาดูน อำเภอวาปีปทุม  อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอบรบือ และอำเภอนาเชือก  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลมาศ ปฐมวณิชกุล  อาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กล่าวว่า  ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  จากแนวโน้มของกลุ่มผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นนำมาซึ่งภาวะเสี่ยง และปัญหาด้านสุขภาพเกิดภาวะพึ่งพาและทุพพลภาพตามมา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นสามารถชะลอลงได้ด้วยการดูแลสุขภาพของตนเอง และ การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มุ่งดูแลสุขภาพแบบองค์รวม การสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุตระหนักถึงคุณค่า ความภาคภูมิใจในตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพและมีความผาสุก เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ   
 
ทั้งนี้ การจัดโครงการดังกล่าว มุ่งส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม เป็นเวทีเครือข่ายการเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาไทยโดยผู้สูงอายุสู่เยาวชน เกิดการสืบสาน ถ่ายทอด และเผยแพร่ ความรู้ ภูมิปัญญาโดยผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ และเกิดการบูรณาการสู่การเรียนการสอน ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข  ภายในงานได้จัดกิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของแต่ละชุมชน และการสาธิตการทำอาชีพ อาทิ การแสดงรำปูทูลกระหม่อม   การแสดงรำบายสี การแสดงเซิ้งกระโจม หมอลำสะดืออีสาน ลำวงผู้สูงวัย การแสดงบายศรีจิ๋ว  การสาธิตจักรสานไม้ไผ่และกะลามะพร้าว และการย้อมผ้าฝ้ายด้วยเปลือกต้นมะม่วง

Facebook comment