Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ อบรมให้ความรู้ประกันคุณภาพและจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา และจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

Facebook comment