Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

เตรียมพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคณาจารย์และบุคลากร ราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 50

ประชุมอนุคณะกรรมการเตรียมพร้อมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 50 พนมรุ้งเกมส์ ที่ห้องประชุมสภาคณาจารย์ฯ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

Facebook comment