Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment