Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ เยี่ยมชมศึกษาแหล่งเรียนรู้กับเครือข่ายการสอนดนตรี

28 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์สุรศักดิ์ หาญธีระพิทักษ์ ประธานสาขาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมศึกษาแหล่งเรียนรู้กับเครือข่ายการสอนดนตรี ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในโครงการบ่มเพาะนักศึกษาสาขาดนตรีศึกษาร่วมกับเครือข่ายการสอนดนตรี

27 กุมภาพันธ์ 2562 เข้าศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาตามสถาบันเครือข่าย ณ กองดุริยางค์ทหารอากาศ

Facebook comment