Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการ จัดปัจฉิมนิเทศหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะวิทยาการจัดการ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลังออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในภาคเรียนที่ 2/2561 วันที่ 1 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 34)

Facebook comment