Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การท่องเที่ยวเชิงอาหารในประเทศไทย กลไกสู่การพัฒนาท้องถิ่น

สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดสัมมนาด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว หัวข้อ “การท่องเที่ยวเชิงอาหารในประเทศไทย กลไกสู่การพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม Conference Room 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี (อาคาร 34)

Facebook comment