Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

วจ จัดโครงการเตรียมความพร้อมการทำงานและสร้างอาชีพฯ

วันที่ 2 มีนาคม 2562 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างอาชีพของศิษย์เก่า ในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15)

Facebook comment