Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ 2/2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561
           
รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีเปิดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 โดยมีนายประภาส ปาตลานนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงาน
ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงแนะแนวทางการยื่นเรื่องขอสำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบยืนยันจากหน่วยงานต่างๆ อาทิการตรวจสอบการร่วมกิจกรรมโดยกองพัฒนานักศึกษา การตรวจสอบการยืมหนังสือของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การขึ้นทะเบียนศิษย์เก่า ซึ่งเรียกว่า ขั้นตอนการปลดหนี้ โดยกำหนดจัดงานขึ้นในวันที่ 15,16 และ 18 มีนาคม 2562
ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง ผูกสัมพันธ์ศิษย์เก่า ให้ก้าวเดินด้วยความภาคภูมิ ซึ่งมีวิทยากรจาก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้ความรู้แก่นักศึกษาในการเป็นสมาชิก สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment