Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนสาธิตฯ

วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
           
ที่ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร (อาคาร 1) อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาทุกช่วงชั้น ของโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมี ดร.นุกูล กุดแถลง ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงาน
ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยในปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาในช่วงชั้นต่างๆ ได้แก่ ระดับชั้นอนุบาล จำนวน 78 คน / ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 67 คน / ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 37 คน / และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 67 คน รวมนักเรียน 249 คน
ในการนี้ ผู้ปกครองต่างร่วมแสดงความยินดีกับบุตรหลานที่สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานตามช่วงชั้น และมีคณะครู สมาคมผู้ปกครอง ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย คณาจารย์จากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมเป็นเกียรติและร่วมแสดงความยินดีในพิธีที่จัดขึ้นครั้งนี้

ชมภาพต้นฉบับ คลิก

Facebook comment