Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย เดินรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย ร่วมเดินรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

กลุ่มนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้เดินรณรงค์ภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนรอบมหาวิทยาลัย พร้อมแจกแผ่นผับ ให้ประชาชนและเยาวชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสมาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคมนี้
โดยได้นำแผ่นป้ายเชิญชวนเลือกตั้ง แผ่นป้ายคำขวัญการห้ามซื้อสิทธิ ขายเสียง และแจกแผ่นพับคู่มือประชาชนในการเลือกตั้ง โดยไม่ซื้อสิทธิขายเสียง และเลือกคนดีมาบริหารประเทศ ตามระบอบประชาธิปไตย

Facebook comment