Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2562 โดยคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน

คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2562 “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม Conference Room 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

Facebook comment