Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การจัดทำมาตรฐานการอุดมศึกษาและพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำมาตรฐานการอุดมศึกษาและพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม”ในระหว่างวันที่ 17 – 18 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment