Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การลงนามความร่วมมือและประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์

รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานการลงนามความร่วมมือและประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ วันที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เลาหพงษ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment