Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 
โดยมีการกิจกรรมประกอบด้วย การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม การศึกษาข้อมูล และชมนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม ณ สำนักศิลปวัฒนธรรมและภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2562

Facebook comment