Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ครั้งที่ ๒

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒
รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP” ครั้งที่ ๒ จัดโดยสำนักบริการวิชาการ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช ผอ.สำนักบริการวิชาการ ,บุคลากรของสำนักฯ และทีมวิทยากรจาก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม

นายสนั่น อุประวรรณา เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญการ
นายสมศักดิ์ จำปีหอม นักวิชาการเกษตร, 
นายทองศรี ไชยประกิต พนักงานราชการ 
บรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง มาตรฐานการผลิตพืชเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice) 
ให้กับกลุ่มเกษตรกร ดังนี้
๑) ศูนย์วิสาหกิจชุมชนเสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม 
๒) กลุ่มทอผ้าไหม-ผ้าฝ้าย บ้านดอนงัว อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
๓) กลุ่มทำหมอนขิดบ้านหนองอิตื้อ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
๔) กลุ่มทอผ้าบ้านหนองหิน อ.เมือง จ.มหาสารคาม
๕) กลุ่มเกษตรผสมผสานบ้านเหล่าจั่น อ.แกดำ จ.มหาสารคาม
๖) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเหล่าโพธิ์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
๗) กลุ่มเกษตรกรบ้านหินลาด จ.มหาสารคาม
๘) กลุ่มชุมชนเมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้การยกระดับผู้ผลิตสินค้า 
๒.ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาการบริหารธุรกิจสินค้า 
๓.พัฒนาและเสริมสร้างความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดมหาสารคาม
โดยมีกลุ่มเกษตรที่สนใจเข้าร่วมจำนวน ๓๒๐ คน ซึ่งจะสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กหรือผู้ประกอบการในชุมชนที่มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ให้มีศักยภาพ มาตรฐานที่สังคมยอมรับและสามารถแข่งขันได้ และสามารถยกระดับให้ธุรกิจมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป


Facebook comment