Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ตรวจเยี่ยมคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อรับฟังการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

รศ.สมชาย วงศ์เกษม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ออกตรวจเยี่ยมคณะเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อรับฟังการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ

Facebook comment