Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติราชการตามกรอบ ITA สายสนับสนุน

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดประชุมเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) บุคลากรสายสนับสนุน วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment