Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โครงการวันการจัดการความรู้สู่คุณภาพ QA_KM DAY 2019

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ จัดโครงการวันการจัดการความรู้สู่คุณภาพ QA_KM DAY 2019 ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment