Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปี

โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ระยะ 5 ปี วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมสวนเจ็ดพี่น้องเขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

Facebook comment