Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ

สำนักมาตรฐานฯ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรปภา อารีราษฎ์ รองอธิการบดี จัดประชุม เรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยและจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยจัดขึ้น ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมดอกจาน ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment