Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม กำหนดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิต และระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment