Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

กิจกรรมเตรียมพันธุ์เพาะปลูกข้าวหอมมะลิ การผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์

วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช ผอ.สำนักบริการวิชาการ มอบหมายให้นายณัฐวุฒิ ฤทธิเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมคณะทำงาน ร่วมกับ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ดำเนินงานตามโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
“กิจกรรมเตรียมพันธุ์เพาะปลูกข้าวหอมมะลิ” ณ โรงเรียนเมืองเตา ต.เมืองเตา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โดยมีกิจกรรมดังนี้

23 พฤษภาคม 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ทุ่งกุลาร้องไห้” โดยวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไอลัดดา โอ่งกลาง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมร โททำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จารุวรรณ เอกสะพัง

24 พฤษภาคม 2562
อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ภูมิปัญญาการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว” 
โดยวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
อาจารย์ ชุติมา เมฆวัน 
นางอัมพรรณ จันทะศร
นางปราณี มัคนันท์
นางสาววิภาดา ฉุนกล้า

โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเกษตร ได้จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือนและการตรวจคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยใช้ภูมิปัญญา ซึ่งเป็นการประสานภาคีเครือข่ายระดมองค์ความรู้และทรัพยากรทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นและสังคม ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและถ่ายทอดเทคโนโลยีท้องถิ่นให้สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้


Facebook comment