Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

กิจกรรมต่อยอดความรู้ในการจัดการระบบน้ำและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร

วันที่ 26 พฤษภาคม 2562 
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช ผอ.สำนักฯ และคณะทำงาน ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม นำนักศึกษาโครงการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (อศ.กช.) จำนวน 20 คน ลงพื้นที่ปฏิบัติการเกษตร เพื่อต่อยอดความรู้ในการจัดการระบบน้ำและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างทักษะการจัดการระบบฟาร์มและสนับสนุนองค์ความรู้เสริมทักษะอาชีพตามความต้องการของกลุ่มเกษตรกร

Facebook comment