Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

เสริมทักษะอาชีพ (ด้านการปลูกเห็ด) กลุ่มเกษตรกรบ้านหินลาดและบ้านเก่าน้อย

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช ผอ.สำนักฯ และคณะทำงาน ได้ดำเนินงานตามโครงการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ แหล่งเรียนรู้บ้านเสือโก้ก ต.เสือโก้ก อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดบริการวิชาการในเรื่องศาสตร์พระราชาและการเสริมทักษะอาชีพ (ด้านการปลูกเห็ด) ให้กับกลุ่มเกษตรกรบ้านหินลาดและบ้านเก่าน้อย และสนับสนุนองค์ความรู้เสริมทักษะอาชีพตามความต้องการของกลุ่มเกษตรกร สานต่อการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Facebook comment