Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

บริการวิชาการการผลิตน้ำยาล้างจานและการเพาะเห็ดนางฟ้า โดยงบประมาณกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช ผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี ม.ราชภัฏมหาสารคาม มอบหมายให้ น.ส.รุจิราภรณ์ สินโสภา เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี, น.ส.สุนิสา เทพาศักดิ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติการ และนายณัฐวุฒิ ฤทธิเดช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่ให้บริการคำปรึกษาร่วมกับ จังหวัดมหาสารคาม ภายใต้โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดมหาสารคาม (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดยนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธาน ณ บริเวณวัดศรีสมพรบ้านแบก หมู่ที่ 8 ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดยร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งองค์กรภาคเอกชน ในการออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งครั้งนี้ คลินิกเทคโนโลยี ม.ราชภัฏมหาสารคาม ได้ลงให้บริการรับคำปรึกษา เผยแพร่การเรียนรู้เรื่อง การผลิตน้ำยาล้างจานและการเพาะเห็ดนางฟ้า เพื่อสร้างรายได้เสริมแก่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย โดยมีบุคลากรของสำนักฯ เป็นวิทยากรให้คำปรึกษาประจำบูธนิทรรศการ โดยใช้งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

Facebook comment