Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ผบ.นฝ.มทบ. ๒๖ เข้าขอบคุณท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

พันโทอนุชา ดาวังปา ผู้บัญชาการหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๒๖ เข้าขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนในการรับรายงานตัว นักศึกษาวิชาหาร จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ บริเวณสนามอรุณปรีดีดิลก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment