Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โครงการอบรม “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพ” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุมใหญ่ อาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการอบรม “การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพ” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.มานิตย์ อัญญะโพธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคลากรที่สนใจจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมอบรม การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันและสนับสนุนให้บุคลากรในคณะ มีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้น
โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ประนอม จันทรโยทัย ผู้ทรงคุณวุฒิคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณลำดวน ดวงคมทา และ คุณประยงค์ จำปาศรี จากกองบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นวิทยากร และดำเนินรายการเสวนาโดย ผศ.ดร.ปิยะวดี สราภิรมย์ 

Facebook comment