Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประชุมกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity & Transparency Assessment: OIT )
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เลาหพงษ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment