Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ข่าวจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

แจ้งการประชาสัมพันธ์ข่าวจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

ตามที่ สภามหาวิทยาลัย ได้มีการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ ความแจ้งแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขอแจ้งมติที่ประชุมให้คณาจารย์ บุคลากร ได้รับทราบ โดยสรุปที่สำคัญ ดังนี้

๑. สภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบการลาออกจากตำแหน่งรองอธิการบดี ของผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพร ทองสอดแสง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

๒. สภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบการขอทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ กรณีของอาจารย์นรภัทร น้อยหลุบเลา อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม

๓. สภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดมหาสารคาม

๔. สภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบรายงานสรุปจำนวนบัณฑิตและจำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งจำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยครูมหาสารคาม สถาบันราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา ๒๕๑๐-๒๕๖๑ รวมจำนวน ๑๓๕,๐๔๐ คน และจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมจำนวน ๒,๕๐๖คน

๕. สภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบการประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน ในประเทศเนเธอร์แลนด์ จากสถาบันคลังสมองของชาติ

๖. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูษิต บุญทองเถิง ให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

๗. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน ๕ ราย ได้แก่ ๑. นายมัติ ศรีหล้า สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒. นายนวพล นนทภา สังกัดคณะครุศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๓. นางสาวสุรีพร คลังพระศรี สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ๔. นางสาวพจน์ศิรินทร์ ลิมปินันทน์ สังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ๕. นายวรพันธุ์ สมบัติธีระ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และระดับรองศาสตราจารย์ จำนวน ๔ ราย ได้แก่ ๑. นายวาริธ ราศรี สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ได้ตั้งแต่วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ๒. นายนนทพงษ์ พลพวก สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ๓. นางสาวอัจฉรพร เฉลิมชิต สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการจัดการ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๔. นายธนัณชัย สิงห์มาตย์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๘. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ตามความในข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย ชั้น สาขาของปริญญากิตติมศักดิ์ และหลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยให้ยกเลิกคำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ ๐๐๑๘/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาบุคคลที่สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ฉบับลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

๙. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในระดับบัณฑิตศึกษา (ครั้งที่ ๖) รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๓ ราย ได้แก่ ระดับปริญญาโท จำนวน ๑๒ ราย และระดับปริญญาเอก จำนวน ๑๑ ราย

๑๐. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อสาขาวิชาของหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ จาก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เป็น สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

๑๑. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ จาก นายสมมาศ อิฐรัตน์ เป็น นางสาวกชพร ไวสู้ศึก

๑๒. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ จาก นางสาวธนัชพร ขัติยนนท์ เป็น นางชุติภา กองสมบัติ

๑๓. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปรับเปลี่ยน ปี พ.ศ. ของปกเล่มหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน จาก หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๔. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปรับปรุงชื่อปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สา¬ขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ จาก “ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศป.บ.” เป็น “ศิลปบัณฑิต” ใช้อักษรย่อ “ศล.บ.”

๑๕. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการงานก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๔ สำหรับนักศึกษาที่ตกค้าง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะกำกับดูแลจนสำเร็จการศึกษา

๑๕. สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ปิดการเรียนการสอนหลักสูตร ศูนย์หนองคาย จำนวน ๕ หลักสูตร ได้แก่ ๑. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา ๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ๓. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ๔. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๕. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

๑๖. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒โดยให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ฉบับลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

๑๗. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริบทมหาวิทยาลัย บริบทสภามหาวิทยาลัย ผลการดำเนินงานสภามหาวิทยาลัย ผลการประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัย ตลอดจนภาพกิจกรรมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบผลการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

๑๘. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบกำหนดจำนวนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของมหาวิทยาลัย ตามมาตรา ๑๘, ๒๗, ๓๕ และ ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม เห็นชอบกำหนดจำนวนตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามมาตรา ๑๘, ๒๗, ๓๕ และ ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม และเห็นชอบ (ร่าง) ทะเบียนตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (ทบ.๒) ซึ่งเป็นตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมายจากงบประมาณแผ่นดิน

๑๙. สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการดำเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ออกไปอีก ๔๐ วัน นับแต่วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

๒๐. สำหรับรายละเอียดข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ ที่แก้ไขดังกล่าวข้างต้น ท่านสามารถติดตามได้ที่ http://council.rmu.ac.th/newcouncil/ หรือเว็บไซต์ของสภามหาวิทยาลัย หลังจากผู้มีอำนาจลงนามเรียบร้อยแล้ว อนึ่ง สภามหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ หากหน่วยงานใด มีเรื่องที่จะนำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ต้องดำเนินการเสนอเรื่อง โดยผ่านกระบวนการประชุมตามขั้นตอน และขอให้เตรียมเอกสาร ให้เรียบร้อยและสมบูรณ์ที่สุด จำนวน ๑ ชุด พร้อมไฟล์แนบ ส่งมายังฝ่ายเลขานุการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา เบอร์ภายใน ๓๑๗ คุณขวัญชนก อารีเอื้อ และเบอร์ภายใน ๓๕๖ คุณวัชพร จำปาศรี ภายในวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อฝ่ายเลขานุการสำนักงานสภามหาวิทยาลัยจะดำเนินการตามขั้นตอนและนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป


Facebook comment