Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

ฝ่ายการศึกษาทั่วไปหลักสูตรและสหกิจศึกษา จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ถึง 1 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณาจารย์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและขั้นตอนในการดำเนินงาน ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่ดีด้านการดำเนินงานสหกิจศึกษา เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับของหลักสูตร

Facebook comment