Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจหลังจากได้รับอนุมัติศึกษาต่อ (บุคลากร)

โครงการประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจหลังจากได้รับอนุมัติศึกษาต่อ และทุนศึกษาต่อของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment