Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โครงการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาใหม่ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

โครงการเตรียมความพร้อมแก่นักศึกษาใหม่ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment