Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป.ตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2562

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม 5A ชั้น 5 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรัช อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ทั้งนี้เพื่อ
ให้นักศึกษาได้ทราบถึงนโยบาย ข้อปฏิบัติ ข้อบังคับ รวมถึงรับทราบถึงวิธีการเรียนการสอน ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่ตนเองได้เข้ามาศึกษา ได้ทราบถึงการวางตัวและปฏิบัติตัวในด้านต่างๆ ตลอดเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ภายในงานมีผู้บริหารคณะ อาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา และบุคลากร เข้าร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ในครั้งนี้

Facebook comment