Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

การจัดการความรู้เพื่อบริหารจัดการงานวิจัยสู่การพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา

สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูรศักดิ์ ศิริโสม ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานฯ และ อาจารย์ ดร.อภิชาติ เหล็กดี รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมกันจัดโครงการ “การจัดการความรู้เพื่อบริหารจัดการงานวิจัยสู่การพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ในศตวรรษที่ 21” ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน 2562 ณ เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล
ซึ่งบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ในการจัดการความรู้ร่วมกันเกี่ยวกับกลไก หรือรูปแบบที่ทำให้สามารถเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์ในระดับนานาชาติได้มากขึ้น ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการประกันคุณภาพการศึกษา และเป็นตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รวมทั้งได้พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานอย่างมีเป้าหมาย เกิดความสัมพันธ์และสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีความสุข สร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากร เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เกิดประสิทธิผลต่อการพัฒนาหน่วยงานต่อไป.

Facebook comment