Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

คณะวิทยาการจัดการประชุมบุคลากร ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดประชุมบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อติดตามและวางแผนการดำเนินงาน
ที่ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมิกา แสนโสม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรในคณะ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานทั้งด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การดำเนินงานในคณะ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยการวางแผนงานจะช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างราบรื่นและประสบผลสำเร็จ

Facebook comment