Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

กองพัฒนานักศึกษา ประชุมหัวหน้าห้องเรียน เตรียมพร้อมการทำกิจกรรมปีการศึกษา 2562

กองพัฒนานักศึกษา ประชุมหัวหน้าห้องเรียน เตรียมพร้อมการทำกิจกรรมในปีการศึกษา 2562
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยยันต์ สุกลไทย รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมหัวหน้าห้องตัวแทนห้องเรียน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาตัวแทนห้องที่ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงแนวทางการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เช่น การงานกีฬา งานฝึกอบรม การบำเพ็ญประโยชน์ งานจิตอาสา งานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมและประเพณี การรับสมัครนักกีฬาเพื่อแข่งขันระดับมหาวิทยาลัยและระดับชาติ
พร้อมฝากกำชับรุ่นพี่เรื่องการรับน้องใหม่ ให้จัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ งดการใช้น้ำที่จะทำให้เปียก ไม่ให้มีการใช้โคลน ห้ามลามกอนาจาร ห้ามมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมหาวิทยาลัยได้ประกาศมาตรการรับน้องใหม่หน้าเว็บไซต์ หากพบผู้ใดฝ่าฝืน จะลงถูกลงโทษตั้งแต่พักการเรียน จนถึงการให้พ้นสภาพนักศึกษา และอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
นอกจากนี้ ยังได้เชิญ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ จันทรศิริ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้ความรู้ด้านระบบทะเบียน การลงทะเบียนเรียนในระบบออนไลน์ การขอเพิ่ม ลด รายวิชา เพิ่ม-ลด หน่วยกิต ระบบแสดงผลการเรียน ถ้าหากนักศึกษาพบปัญหา หรือไม่สามารถทำรายการสามารถติดต่อได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment