Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

บรรยากาศยื่นเอกสารกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ให้บริการทำเรื่องกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ที่บริเวณชั้น 2 อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม งานแนะแนวสนเทศและบริการอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา ได้กำหนดให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ยื่นเอกสารเพื่อขอกู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และการกู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) พร้อมทั้งให้คำแนะนำการกรอกข้อมูลและเตรียมเอกสารในการยื่นกู้ยืม

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาทุกคณะ โดยในครั้งนี้มีนักศึกษาประเภทที่เป็นผู้กู้รายใหม่ไม่เคยทำสัญญากับมหาวิทยาลัย ผู้กู้รายเก่าย้ายสถานศึกษา และผู้กู้รายเก่าไม่ต่อเนื่อง คือ เคยกู้ยืมไปแล้วแต่หยุดหรือเว้นช่วงการกู้ยืม และประสงค์กลับมาทำสัญญากู้ยืมต่อ
ซึ่งการยื่นเอกสารการกู้ยืมในครั้งนี้ นักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืม ทั้งรุ่นพี่ และตัวแทนในห้อง ก็ได้มาคอยช่วยเหลืออำนวยความสะดวก และตรวจเอกสารหลักฐานร่วมกัน เนื่องจากนักศึกษาทั้ง 9 คณะที่ยื่นกู้มีจำนวนมาก เรียกได้ว่าเป็นจิตอาสาของงานแนะแนวที่จะพบเห็นได้ประจำ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้คอยให้บริการแนะนำขั้นตอน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาเช่นกัน

Facebook comment