Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม โดยมีสำนักบริการวิชาการเป็นหน่วยประสานงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และตามพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 สำนักบริการวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

Facebook comment