Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

กิจกรรม KM ด้านการวิจัยและยกย่องนักวิจัยดีเด่น

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรม KM ด้านการวิจัยและยกย่องนักวิจัยดีเด่น วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Facebook comment