Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น

คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้พื้นฐานสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุม 4B อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment