Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

อบรม การพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการกับการทำงาน WIL ระยะที่ 1

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมวิญญูคุวานันท์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning  : WIL) ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ตามพระราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยมีกระบวนการเตรียมความพร้อมของหลักสูตร อาจารย์ บุคลากร ทั้งด้านการเรียนการสอน การเตรียมตัวสู่การปฏิบัติ การสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิต ให้มีคุณลักษณะตามที่หน่วยงานที่ใช้งานบัณฑิตต้องการ

ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์ รองอธิการบดี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้กำหนดกระบวนการดำเนินการหลักสูตรเชิงบูรณาการกับการทำงาน 5 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางการดำเนินงาน ระยะที่ 2 เป็นการวางแผนการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนผ่านคณะที่สังกัด ระยะที่ 3 จัดให้มีการเสนอโครงการ ระยะที่ 4 ดำเนินการตามตามที่ได้รับอนุมัติ ส่วนระยะที่ 5 จัดให้มีการทบทวนการดำเนินงาน ผลลัพธ์ แก้ไขปัญหา เพื่อเตรียมรับนักศึกษา 

สำหรับโครงการที่จัดขึ้นในวันนี้ยังอยู่ในระยะที่ 1 ตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งติดตามกำกับดูแลโดยผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฝ่ายนโยบายและแผน ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะและหลักสูตรอย่างใกล้ชิดและให้เกิดความต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรได้ดำเนินงานตามโครงการได้สำเร็จบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ โดยในปี พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรนำร่อง การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (WIL) จำนวน 20 หลักสูตร เพื่อให้มีความพร้อมในการรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2563 ได้รับเกียรติจาก ดร.อลงกต ยะไวทย์ รองประธานคณะกรรมการบริหารงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวิตกุล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้Facebook comment