Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ร่วมจัดนิทรรศการวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2562 โดยงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ศูนย์อำนวยการประสานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียผดุงนารี อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจากนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดโดย ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดมหาสาคาม (ศอ.ปส.จ.มค.) และได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4

Facebook comment