Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

เตรียมต้อนรับองคมนตรี ตรวจความพร้อมของพื้นที่พัฒนาตัวอย่างบ้านเมืองเตา

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดี
ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์ รองอธิการบดี, อาจารย์วุฒิพล ฉัตรจรัสกูล รองอธิการบดี, ผศ.ดร.เหล็กไหล จันทะบุตร ผู้ช่วยอธิการบดี, รศ.ดร.ประสพสุข ฤทธิเดช ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ, รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา, ผศ.ว่าที่ ร.ท. ดร.ณัฏฐชัย จันทชุม คณบดี คณะครุศาสตร์, ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฏร์ คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของพื้นที่พัฒนาตัวอย่างบ้านเมืองเตา ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ที่จัดให้เป็นพื้นที่ตัวอย่างในการพัฒนาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในช่วงเดือนสิงหาคม 2562 นี้ โดยร่วมกับหน่วยงานและข้าราชการประจำจังหวัด เช่น นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม, เกษตรอำเภอ, เกษตรจังหวัด, ปลัดอำเภอ, ตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจและเกษตรกรในพื้นที่ โดยการประสานงานของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาคาม ณ แหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ทุ่งกุลาร้องไห้ บ้านเมืองเตา ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
โดยผลการดำเนินงานกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการทำงานพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ของจังหวัดมหาสารคาม เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชนให้เข้มเเข็งและพึ่งตนเองได้

Facebook comment