Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

สำนักงานอธิการบดี รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก ประจำปีการศึกษา 2561 ที่ห้องประชุมวิบูลย์-ยุพิน เลาหพงศ์ชนะ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาฯ

Facebook comment