Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปี่ที่ 4, 5 ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปี่ที่ 4, 5 จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคาร 34 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

Facebook comment