Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

พิธีไหว้ครู ภาคปกติ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปีการศึกษา 2562

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมเกษตรพระวรุณ ชั้น 3 อาคาร 35 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดพิธีไหว้ครู ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.รภัสสา จันทาศรี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธาน เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความเคารพนอบน้อมแก่ครูอาจารย์ผู้มอบความรู้การศึกษา ภายในงานมีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

https://www.facebook.com/184833598243509/videos/642402272941283/

Facebook comment