Home
งานประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP มหาสารคาม

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 สำนักบริการวิชาการ จัดโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ณ ห้องประชุมพระบรมธาตุนาดูน อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร อาคาร 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Facebook comment